ข่าวการปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค (ตอนที่ 3) - kachon.com

การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค (ตอนที่ 3)
สุขภาพ

photodune-2043745-college-student-s

ระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข ประเทศไทยได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคครอบคลุมทั่วประเทศ มีจุดเด่นที่การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์

โดยระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อเน้นระบบรายงาน การรายงานผลการตรวจเชื้อสาเหตุทางห้องปฏิบัติการ และการเฝ้าระวังเหตุการณ์เป็นระบบหลัก ในขณะที่ระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์เน้นที่การเฝ้าระวังความชุกอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี

ในปัจจุบันที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เริ่มมีผลบังคับใช้ จะยิ่งทำให้ระบบเฝ้าระวังด้านโรคติดต่อเหล่านี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้การรายงานโรคเป็นหน้าที่ของสถานบริการทางสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข และเจ้าของสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด (ที่พบโรคระบาด) ในขณะที่ระบบเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศของโรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมยังจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอีกมาก

การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการเผยแพร่ผลการเฝ้าระวังให้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข่าวสารที่ง่ายสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้สะดวก รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคาดการณ์หรือการพยากรณ์โรคก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค (ตอนที่ 2)

ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค (ตอน 1)

หมอดื้อ